ONLINE JELENTKEZÉS NYELVVIZSGÁRA


Viselt (jelenlegi) név:
előnév: vezetéknév: keresztnév (nevek):

Születéskori név (nem lánykori; férfiaknak is):
vezetéknév: keresztnév (nevek):

Születési ország:
település: idő (formátum: éééé.hh.nn.):

Anyja születéskori neve:

Állampolgársága: magyar nem magyar
Tartózkodás: rendelkezik lakcímkártyával nem rendelkezik lakcímkártyával
Neme: férfi
Oktatási azonosító (11 számjegy): Adóazonosító jel:
Levelezési cím:
Irányítószám: Város: Utca:

Telefonszám (nem kötelező):

E-mail cím:

A kívánt vizsga: nyelve: szintje: típusa:

Vizsgaidő: Vizsgahely:

Amennyiben jelentkezik, kijelenti, hogy a fent megadott adatai valósak, megegyeznek az igazolványában szereplő adatokkal. Kijelenti továbbá, hogy a Vizsgaszabályzatban foglaltakat elolvasta és tudomásul vette. Beleegyezik abba, hogy a vizsgáztatás a Vizsgaszabályzatban foglaltak szerint történjen. Hozzájárul ahhoz, hogy az itt közölt adatait a Vizsgaközpont nyilvántartás céljából a személyes adatok kezelésére vonatkozó magyar és európai hatályos jogszabályok betartásával kezelje és a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központhoz továbbítsa.
Hivatkozott jogszabályok: 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról (Kihirdetve: 2018. XII.6.); https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1800089.TV;
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, GDPR);
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a beszédkészség részvizsgámról hangfelvétel készüljön.
Ez a választás később nem módosítható. Tudomásul veszem, hogy nem válasz esetén a beszédkészség részvizsgám nem értékelhető újra. Tudomásul veszem azt is, hogy nem válasz esetén háromfős vizsgabizottság előtt kell vizsgáznom.